Werkwijze / Voorwaarden / Privacy / Klachtenprocedure

Werkwijze

Voor kindercoaching en opvoedcoaching bespreken we telefonisch kort de hulpvraag (circa 10 minuten). We bepalen dan of het handig is dat ouders de eerste keer alleen komen of dat je samen met je kind komt. Ik werk altijd met ouders en kinderen samen. Wanneer een kind/puber of jongere dit anders wil dan bespreken we dat.

We starten met het verhelderen van de hulpvraag en zal vervolgens samen met het kind en de ouders onderzocht worden, hoe, wat, waar en wanneer het probleem speelt waarbij het doel is om het kind en ouders inzicht en bewustzijn te geven ten aanzien van het probleem. We gaan vooral op zoek wanneer het wel lukt en wat je hierbij ingezet hebt. We maken samen een plan hoe je verder kunt.

Tijdens de coaching gebruiken we verschillende spelmethoden en materialen/hulpmiddelen om inzicht te krijgen. Het is een relatief eenvoudige en laagdrempelige manier om kinderen en ouders in een korte tijd (ongeveer 1 tot 4 afspraken) weer ‘handvatten’ te bieden om met de situatie en emotie om te gaan. De kinderen worden zich bewust van zichzelf en ontdekken eigen kwaliteiten en vaardigheden en leren de oplossing in zichzelf te vinden!

Voor informatie over de:

Bikkeltrainingen https://www.bikkels.nl/

Ik leer leren training  https://www.ikleerleren.nl/

Kindercoach workshop

Advies voor scholen en professionals

Neem dan contact op met kinderpraktijk Bijdehand.
Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn dus bel gerust!

Wil je contact met kinderpraktijk Bijdehand, bel of mail dan naar:

Esther Dirks

Telefoon: 06-48189023 / 050- 5490277 (bereikbaar van ma t/m vrij)

Mail: info@kinderpraktijkbijdehand.nl

Facebook: http://facebook.com/kinderpraktijk.bijdehand

Wanneer je wat inspreekt op de voicemail, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Openingstijden

Woensdag 9.00 -14.00

Zaterdag  9.00 -17.00


Voorwaarden

Algemene voorwaarden coaching, trainingen en/of cursussen van Kinderpraktijk Bijdehand

Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kinderpraktijk Bij de Hand en haar cliënten-opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, en trainingen en of cursussen  van Kinderpraktijk bij de hand.

 

Bedrijfsomschrijving

 • Kinderpraktijk Bijdehand richt zich op training, coaching en cursussen binnen het werkveld van Ouder &kindercoaching, opvoed coaching in de meest ruime zin, daaronder vallen o.a. weerbaarheidstrainingen en faalangsttrainingen.
 • Kinderpraktijk Bij De Hand staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 52825078

Overeenkomst

 • Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
 • Opdrachtnemer, hierna te vernoemen; Kinderpraktijk bijdehand zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 • De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de genoemde coaching, training en of cursus op het inschrijfformulier en de verwerking van deze aanvraag door Kinderpraktijk Bij de Hand.

Beëindiging overeenkomst

 • Kinderpraktijk Bij de Hand kan een overeenkomst met de client direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Kinderpraktijk Bij de Hand gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijden direct beëindigen.
 • De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

Financiële verplichting

 • Met het invullen van het inschrijfformulier voor een coaching, training en of cursus wordt een financiële verplichting aangegaan.
 • Dit laat onverlet dat Kinderpraktijk Bij de Hand het recht heeft om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren.
 • Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de coaching, training en/of cursus.

Annulering

 • De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de coaching, training en/of cursussen waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren.
 • Het is niet mogelijk de inschrijfkosten retour te ontvangen bij annulering van een opleiding.
 • Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Kinderpraktijk Bij de Hand zich het recht voor de coaching, trainingen en/of cursussen te annuleren.
 • Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld en inschrijfgeld, die deelnemers maken voor het volgen van coaching, trainingen en/of cursussen.

Het verzetten van coaching afspraken

 • Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 • Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Verwerking inschrijvingen

 • Verwerking van inschrijvingen vindt plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van het inschrijfkosten.
 • Is de training waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht.
 • De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met, de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.

Prijzen en offertes

 • Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 • In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Betaling

Voor onze coaching, trainingen en/of cursussen geldt het volgende:

 • Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail en of een telefonische bevestiging, hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
 • De inschrijving is definitief als de inschrijfkosten zijn voldaan en is geldig tot de datum van deelname.
 • De datum van het bankrekeningafschrift van de deelnemer of betalende werkgever geldt als bewijs.
 • Het wijzigen van de trainingsdatum is afhankelijk van beschikbaarheid en te beoordelen door Kinderpraktijk Bij de Hand.
 • Tot 3 weken voor de start van de coaching, trainingen en/of cursussen wordt € 45 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Vanaf 2 weken voor de start wordt 50% van de coaching, trainingen en/of cursussen in rekening gebracht.
 • Vanaf 1 week voor de start wordt 100% van de coaching, trainingen en/of cursussen in rekening gebracht.
 • Is de deelnemer verhinderd voor een coaching, trainingen en/of cursussen die meer dan 1 keer plaats vinden en de wil deelnemer deze inhalen op een andere dag, dan wordt uurtarief per coachingsmoment, trainingsmoment en/of cursusmoment  in rekening gebracht.
 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte.
 • Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 47INGB0007303565 t.n.v. Kinderpraktijk Bijdehand. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid

 • Kinderpraktijk Bij de Hand spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de coaching, trainingen en/of cursussen uit te voeren.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de coaching, trainingen en/of cursussen.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen voor hun eigen cliënten.
 • Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 • Deelnemers betreden de ruimtes/trainingslocaties (binnen en buiten) Kinderpraktijk Bij de Hand op eigen risico en iedere mogelijke (letsel)schade als gevolg van het betreden van de ruimtes/trainingslocaties kan niet worden verhaald op Kinderpraktijk Bij de Hand.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de coaching, trainingen en/of cursussen.

 Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Conflict

 • Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen.
 • Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in.
 • De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenprocedure.

Vertrouwelijkheid

 • Door cliënt verstrekte informatie wordt door Kinderpraktijk Bij De Hand vertrouwelijk behandeld.
 • De Cliënten en coach behandelen de verstrekte informatie in de vorm van voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van cliënten onderling en alle schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen vertrouwelijk.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand zorgt ervoor dat deelnemers elkaar respectvol benaderen waardoor er een veilige plek wordt gecreëerd waar cliënten zich veilig voelen zodat dit het leerproces ten goede komt.

Privacy

Kinderpraktijk Bij de hand houdt zich aan de privacy wetgeving.

Copyright en eigendomsrecht

 Het copyright van coaching, trainingen en/of cursussen berust bij kinderpraktijk Bij de Hand.

 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Kinderpraktijk Bij de Hand coaching of trainingsmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en de websites van Kinderpraktijk Bijdehand op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, (opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier) aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Kinderpraktijk Bij de Hand.
 • De eigendomsrechten van het gebruikte coaching of trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van Kinderpraktijk Bij de Hand.

Privacy

Privacyverklaring van Kinderpraktijk Bijdehand

Kinderpraktijk Bijdehand Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kinderpraktijk Bijdehand

Golfslag 49

9732 MC Groningen

info@kinderpraktijkbijdehand.nl

06-48189023

Kvk: 52825078

Functionaris gegevensbescherming

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderpraktijk Bij de Hand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraagformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en/of telefonische gesprekken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderpraktijk Bij de Hand verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor de trainingen of cursussen waarvoor u zich inschrijft.
 • Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie.
 • Voor cliënten voor de praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.
 • Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderpraktijkbijdehand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderpraktijk Bij de Hand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Voor trainingen en cursussen
 • Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training of cursus
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor ouders voor de praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching:
 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

Geautomatiseerde besluitvorming

 • Kinderpraktijk Bij de Hand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 • Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderpraktijk Bij De Hand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Cliënten in de praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching 7 jaar
 • Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat de cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties. Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.
 • Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen.
 • Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Kinderpraktijk Bij De Hand verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Hiervoor vragen wij ten alle tijden toestemming aan de persoon over wie wij informatie aan derden verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mocht Kinderpraktijk Bij de Hand cookies gebruiken dan doen we dat op deze wijze:

 • Niet-persoonsgebonden analytische cookies voor het bepalen van bezoekersaantallen en gedrag op de website.
 • Cookies van sociale netwerken gekoppeld aan buttons om content te delen en ingebedde YouTube-video’s.
 • Noodzakelijke cookies voor specifieke functies zoals bijvoorbeeld het inloggedeelte van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderpraktijk Bij de Hand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderpraktijkbijdehand.nl .
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
 • Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Kinderpraktijk Bij de Hand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kinderpraktijkbijdehand.nl .

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure van Kinderpraktijk Bijdehand

Definitie

 • Het is mogelijk dat klachten tijdens een opleiding ontstaan.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand neemt klachten serieus en hanteert ze als leermoment voor verbetering van de kwaliteit.
 • Een cliënt kan een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving een onheuse bejegening of onvrede is ervaren.
 • Een klacht kan binnen 4 weken nadat de klacht is ontstaan worden voorgelegd aan Kinderpraktijk Bij de Hand. Indien de klacht na 4 weken wordt voorgelegd verliest de deelnemer zijn rechten.
 • Indiening van de klacht dient schriftelijk plaats te vinden.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand zal de klacht met volledige geheimhouding behandelen en er voor zorgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) wordt beschermd.
 • Van eventuele externe partijen wordt een zelfde geheimhouding vereist.

Klachtbehandeling

 • De klager zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand zal uiterlijk binnen 10 werkdagen na verzending van de ontvangstbevestiging partij hiertoe uitnodigen.
 • Indien wenselijk kan een partij zich bij laten staan door een derde.
 • Ook daarvoor geldt dat deze zich aan de geheimhoudingsplicht dient te houden.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand handelt een klacht af binnen 30 werkdagen.
 • Mocht dat niet mogelijk zijn dan brengt zij partijen op de hoogte van het uitstel en zal ze aangeven binnen welke termijn afhandeling wel kan plaatsvinden.
 • Klachten die afgehandeld zijn, kunnen niet opnieuw in behandeling worden genomen, tenzij nieuwe informatie wordt gepresenteerd.

Mediation

 • Indien er een conflict rijst over de klacht van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen.
 • Lukt het partijen niet het conflict zelf op te lossen dan schakelen zij een mediator in.
 • Bij mediation proberen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar, een mediator, een oplossing te vinden voor de gerezen problematiek.
 • De mediator dient geregistreerd te zijn in het MfN register.
 • Deelnemers kunnen hiertoe een MfN geregistreerde mediator naar eigen keuze voorstellen.
 • In overleg wordt door partijen gezamenlijk besloten welke mediator de mediation zal gaan begeleiden. De kosten van de mediator worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.

Klachtbeoordeling en uitspraak

 • Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen de partijen worden vastgelegd in een daartoe strekkende, door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.
 • Deze afspraken zijn bindend. Indien nodig zal Kinderpraktijk Bij de Hand de benodigde maatregelen nemen binnen 10 werkdagen.
 • Is er meer tijd nodig om maatregelen te nemen dan zal Kinderpraktijk Bij de Hand dat binnen 10 dagen aan klager schriftelijk, gefundeerd en met een datum van definitieve afhandeling laten weten.
 • Mocht de mediation niet leiden tot oplossingen, dan staat het partijen vrij, nadat de mediation formeel is beëindigd, het geschil voor te leggen aan een Nederlandse rechter.
 • De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
 • Kinderpraktijk Bij de Hand zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 2 jaar bewaren.
 • Wanneer Kinderpraktijk Bij de Hand verantwoordelijk blijkt te zijn, zal de klacht aanleiding zijn voor structurele verbetering in de organisatie van Kinderpraktijk Bij de Hand.